آموزش امواج و نقاط پیوت تحلیل تکنیکال مقدماتی

807

نقاط پیوت چیست؟ چند نوع پیوت داریم؟ نمودار کدام سهم روند صعودی دارد؟ کدام نماد در نمودار تکنیکال خود دارای روند نزولی یا کدام دارای روند خنثی است؟ / منبع کارگزاری آگاه