دیرین دیرین - قرار

32,094
 #بدآموزی آیا دیر رسیدن بر سر قرار باکلاس‌تر است؟ در مغز کسانی که عمدا دیر می‌رسند چه می‌گذرد؟ این قسمت را ببینید.
pixel