کلید عبور انسان از چالش های محیطی کره زمین توسط دکتر مسعود باقر زاده کریمی

60

دکتر مسعود باقرزاده کریمی از دورانی جدید در تعامل با زمین و نگاهی تازه به محیط زیست می گوید.