جلسۀ هفتم: تکامل مدل استاندارد کیهان‌شناسی

52
✤ هفتمین جلسۀ ترادرس «مسائل بنیادی در گرانش و کیهان‌شناسی» روز چهارشنبه، 1 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد. ✤ در این جلسۀ ترادرس وارد مباحث کیهان‌شناسی می‌شویم و دکتر سجاد آقاپور و دکتر اباصلت رستمی دربارۀ تکامل مدل استاندارد کیهان‌شناسی (LCDM) و تاریخچۀ آن برای ما صحبت می‌کنند. ✤ در حال حاضر، دکتر سجاد آقاپور و دکتر اباصلت رستمی از پژوهشگران پژوهشکدۀ فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) هستند.
pixel