هزینه یارانه انرژی در ایران - شهرام اتفاق

681

هزینه یارانه انرژی در ایران – بررسی کارشناسی گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 2018