آموزش راه‌اندازی مشاغل خانگی

770

آموزش راه اندازی مشاغل خانگی و ایده های نو در کسب و کار توسط دکتر حامد یزدی کارشناس اقتصادی برنامه کیش و زندگی