نقشه برداری در شبکه سه

530

گزارش شبکه سه سیما از نقشه برداری توسط مهندس ایلخان ریاست سازمان نقشه برداری کشور، پخش در تاریخ 1388/2/22