بخشی از داستان عمو آریا عظیمی نژاد

1,338

اخییییی چقدر سختی من خودم از همون اول عاشقتون بودم