شوک زدگی رضا صادقی از وضعیت باورنکردنی یک مادر دستفروشِ چادرنشین و پسران بیمارش

37,572

شوک زدگی رضا صادقی از وضعیت باورنکردنی یک مادر دستفروشِ چادرنشین و پسران بیمارش/بگوسیب قسمت هشتم کمک های نقدی خود را از طریق کارت 5894631113692982 بنام علی جمالی کنبکی بانک رفاه ، می توانید واریز کنید.

ریتم زندگی
ریتم زندگی 7.4 هزار دنبال کننده