محدودیت های رسانه ای رهبران تکنولوژی برای فرزندان خود2

72

آیا افرادی که در شرکت‌های بزرگ فناوری مشغول به فعالیت هستند اجازه در اختیار داشتن برترین فناوری‌های روز را به فرزندشان می‌دهند؟"قسمتی از متن کتاب رسانه یا والدین دیگر"