جشنواره قرآنی ، فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای کل کشور

109

جشنواره قرآنی ، فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای کل کشور در دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی با موضوعات و مضامین قرآنی برگزار گردید.

pixel