گزارش عجیب درباره اجاره ساعتی و روزانه ویلا در تهران

61

خانه هایی در تهران وجود داردکه به صورت یک روزه یا ساعتی اجاره داده میشوند بسیار عجیب به نظر می رسد.