هیچ سندی از طاهره موجود نیست که دال بر این باشد که وی دغدغه اش حقوق زنان است

792

اعتراف مهم یکی از کارشناسان مستند خاک شکوفه آتش مبنی بر اینکه هیچ سندی از طاهره موجود نیست که دال بر این باشد که وی دغدغه اش حقوق زنان است