پیام ارواح توسط دستگاه GHOST BOX که از نزدیکی تانک بدست آمد

334

با توجه به دو کلمه خایه و مجانی احتمال زیاد جمله این است که اگر خایه داری ..... امتحانش مجانیه