نوروفیدبک چیست؟ - NeuroFeedback Training for your Brain

927
رابطه ذهن و رفتار یک رابطه دوطرفه است که تغییر هر کدام باعث تغییر در دیگری خواهد شد. در مغز تمام ما انسان ها، هزاران فرایند و فعالیت خودکار و غیر ارادی در حال اتفاق افتادن است. نوروفیدبک همانند یک آیینه در برابر رفتار ماست که نقایص ذهن ما را نشان می دهد. نوروفیدبک به ما یاد می دهد امواج مغزی خود را در بهترین حالت تنظیم کنیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم.
pixel