اغتشاش در محل انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس

2,511

انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس به وسیله ی معترضین به اغتشاش کشیده شد و گروهی با حمله به اتاق بازرگانی بندرعباس مانع حضور افراد برای رای دادن شدند.