نقش سلبریتی ها در بازآفرینی بافت های فرسوده

109

صحبت های مهندس منوچهر لطفی درباره ی تجربه ی حضور و نقش هنرمندان و سلبریتی ها در بازسازی و بازآفرینی محله های قدیمی