دستگاه آب انار گيري با ظرفيت ٢٢ انار در دقيقه

922

دستگاه آب انارگيري ظرفيت ٢٢ انار در دقيقه و سبد ٧ كيلويي و حداكثر قطر انار ٨ سانتي متري موتور ٠/٥ اسب بخار و ظرفیت ۱۳۰۰ انار در ساعت قیمت ۱۳۶۰۰۰۰۰ تومان جهت اطلاعات ببشتر ٠٩١٦٣٠٥٢٣٧٠ كوشش