بررسی ورزش و فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای از نگاهی دیگر

172

این برنامه در روز هفدهم تیرماه 1397 از شبکه یک سیما و برنامه صبحح به خیر ایران پخش شده است. اگر نقدی بر اظهارات کارشناس این برنامه دارید ما را از نظرات خود بهره مند سازید.