دعوا و لاط بازی موشها در خیابانهای تهران....!!!!!!!

1,133

...از برکات مدیریت شهرداری، موشهایی که در خیابانهای تهران تبدیل به خرس شدند!!!!!!!