سرگذشت فلسفه،دین وعلم درغرب-قست10.2

78

جلسه دهم- بخش دوم: فلسفه تحلیلی + فرگه و معنا + مساله معناداری + وتگنشتاین متقدم و متاخر + چالش معناداری دین و گزاره های الهیاتی و راه حلی از منظر فلسفه اسلامی برای این مساله