گفتار 40 ”تعالیم مسلمانان“

28
اهمیت دانش پژوه و اینکه قرآن می خواهد مسلمانان جان های برهانی و استدلالی داشته باشند.
pixel