قسمت دوم | اولین اعزام | ...ادامه دارد

128
اگه تو بودی و به وطنت تجاوز میشد چه حسی داشتی؟چکار میکردی؟ میرفتی ؟ می موندی؟ می جنگیدی؟ آقای محمدجواد مکی یکی از اوناس که موند و جنگید برای مردمش برای وطنش برای خاک و ناموسش... سعی کنید تا آخرش ببینید. زود قضاوت نکنید. ...ادامـــــه دارد موسسه فرهنگی و هنری سبک زندگی آل یاسین تقدیم میکند. www.manaviyat.ir
pixel