18/537.ای خسرو لبتشنه ببین حالت زارم(پایان18 کلیپ محرم).1386

33

ویژگی محرم های دیارمعرفت در اینست که مَردمانش بشدت خواهان استفاده ازاشعارقرآنی و مستند به تاریخ مرحوم سیدعبدالوهاب قرشی متخلص به صفایی می باشند.

1 روز پیش
# تک
# جفت
# فرد
pixel