تمدید مهلت فراخوان پارک علم و فناوری شریف جهت ارسال طرح ها و ایده ها

168
168 بازدید
اشتراک گذاری
تمدید مهلت ارسال طرح ها به همراه توضیح نحوه و موضوع طرح ها و ایده های فراخوان برج فناوری طرشت در ناحیه نوآوری
pixel