خدا شنواست و شنوایی می دهد...

292
آقا مهدی چند سال پس از کاشت حلزون، شکرانه بازیابی شنوایی و گفتارش را در بهترین مکان و در حضور بخشنده ترین محبوب به جا می آورد.
pixel