گزارش خبرنگار نصر از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در تهران

24

نویده رئوف فرد خبرنگار اعزامی نصر به محل برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی از این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های تهران گزارش می دهد.

pixel