مصاحبه با نوید محمدی (رتبه 9 بهینه سازی، 9 مالی و 9 مدیریت مهندسی)

344
pixel