کنایه مهران مدیری به فرهنگ مردم و مسئولین

349

انتقاد مهران مدیری از فرهنگ مردم و مسئولین

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.8 هزار دنبال کننده