اشکها و صحبتهای عاشورزاده پس از شکست در اولین مسابقه

1,061
pixel