شیفتگان کتاب

48
با مرور کوتاهی از تاریخ هشت سالۀ دفاع مقدس درمی‌یابیم؛ «کتاب و کتابخوانی» حوزۀ مورد علاقه و دغدغۀ بسیاری از شهدای عزیز بوده است. رزمندگان اسلام متأثر از این همّت و سنت، هم در زمانی که به تحصیل اشتغال داشته‌اند و هم در گاه جهاد و رزم، به مطالعه اهتمام داشته و دیگران را به فرهنگ کتابخوانی و کتاب‌دوستی توصیه و تشویق نموده‌اند. روایات بسیاری دربارۀ شهدای دفاع مقدس نقل شده که می‌گوید: چنانچه وجهی به دست می‌آوردند، آن را در خرید کتاب و مطالعه هزینه می‌کردند. با کتاب‌های خاک خورده، کتابخانه درست می‌کردند و جوانان و نوجوانان را با کتاب و مطالعه آشنا می‌کردند. کتاب را بهترین هدیه دانسته و به هر وجه ممکن در ترویج کتابخوانی تلاش می‌نمودند. امروز برای ملتی که می‌خواهد راه شهیدان خود را پاس دارد و به آنان اقتدا کند، آگاهی از سبک زندگی و خصوصیات و رفتارهای فرهنگی شهدا، بسیار مهم است. در این میان امّا،تصور نمی‌شد که خاطرات بسیاری از مطالعه و کتابخوانیِ شهدا موجود باشد. مدیریت کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی به مناسبت هفته دفاع مقدس، برخی از این روایات را که بیانگر سیرۀ کتابخوانیِ شهداست، را منتشر می نماید.
pixel