#قــصایــد#الکـــبیر_ایهاب المالکیلا تحسب ابیاتی عتآب عود ویآگبس ویا العزآ

5,571
#قــصایــد #الکـــبیر_ایهاب المالکی لا تحسب ابیاتی عتآب عود ویآگ بس ویا العزآز یصیر عندی عتآب
telagram/ahaziej 17 دنبال کننده
pixel