برنامه معرفت هفتم دی ماه 1397

1,163

قسمت 540 ام برنامه معرفت که هفتم دی ماه 1397 پخش شد، اختصاص داشت به شرح ابیات دیوان وحشی بافقی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید