مجمع بانک مرکزی

114
شبکه یک - 9 اسفند 95- 09:00| رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی بانک مرکزی به محل این بانک رفته است.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel