برنامه مدون رئیس جمهور

156

تحول اقتصادی در کشور تفاهم بین بانک مرکزی و بانک های کارگشا برای اینکه اجناسی را که درگمرکات انبار شده به بازار برگردانیم حل مشکلات اقتصادی و ....

آرشیو TV
آرشیو TV 16 دنبال کننده