ایران به حمایت‌های خود از مردم و دولت مشروع سوریه با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد

61
اقدامات نامشروع و غیرانسانی رژیم آمریکا هیچگونه خللی در اراده کشورهای دوست و متحد سوریه ایجاد نخواهد کرد/ ایران به حمایت‌های خود از مردم و دولت مشروع سوریه با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد
pixel