سبب شناسي عشق بيمارگونه

437
دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * چگونه کينه لباس عشق مي پوشد * خيال پردازي غيرواقع بينانه و خودآزاري به عنوان عوامل عشق ناسالم * معشوق ناسالم در مقام دگرآزار
pixel