راهنما شناسی - (1) - نیاز مبرم انسان به راهنما در مسیر دستیابی به سعادت

317

راهنما شناسی - (1) - نیاز مبرم انسان به راهنما در مسیر دستیابی به سعادت ما انسانها در مسیر زندگی و سفر تا دستیابی به سعادت ، چه نیازی به معارف وحیانی و رسالت رسول خدا و امامت ائمه هدی علیهم السلام داریم ؟