مستندی از دارالشفای سیار امام رضا(ع)

1,050

گروه برنامه ساز باهمستان از تلاش خادمان عرصه پزشکی در آستان مقدس امام هشتم برای درمان نیازمندان گزارشی تهیه کرده است