روش های انتقال پول به ایران در صادرات چگونه است.

157

شما به عنوان فردی که قصد دارد در صادرات کار کند نیاز هست که با روش های مختلف انتقال پول در بازار های جهانی آشنا شوید. اساسا پول به سه روش عمومی زیر انتقال پیدا می کند. پول نقد یا کش پول حواله یا بانکی پول به صورت اعتباری