«ترور سرچشمه» آخرین ساخته محمدحسین مهدویان

2,347
هفتم تیر 1360 تروری در سرچشمه اتفاق افتاد. این فیلم داستانی است که از بازخوانی این پرونده شکل گرفته است.
pixel