جنگ نرم

523

دشمن در جنگ نرم با استفاده از انواع رسانه ها می خواهد با تحریک افکار عمومی دولت های وقف را برای کسب منافعش مورد تهدید قرار دهد.

سواد رسانه
سواد رسانه 27 دنبال کننده