سفر به منطقه اورامانات کردستان در فصل بهار فقط همراه احسان تورلیدر

249
منطقه اورمانات کردستان تنها نقطه استان کردستان در پرونده های ثبت جهانی یونسکو محسوب میشه
pixel