آشنایی با دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

653
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel