آشنایی با دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان ( گرایش برق )

1,063
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel