وقتی یزید پاک قلمداد می شود

335

زید بن معاویه یکی از منفورترین شخصیت هایی است که به دلیل ارتکاب جنایاتی دردناک، غیر از گروه اندکی، سایر مسلمانان وی را مستحق لعن و نفرین می دانند. وهابیت سعودی از جمله گروه هایی است که تلاش زیادی دارند تا چهره نجس یزید را تطهیر کنند و او را یکی از خلیفه های پیامبر خدا(ص) برای مسلمین معرفی نمایند.