عبور آرام گله و بازیگوشی بره‌ها

9,346

گله‌ای در طبیعت لرستان با بره‌های بازیگوش.