پشت تریبون مجلس کمربندش رو درآورد! فیلترشکن قسمت9

30,994

از مرد چکمه زرد این روزهای بندرعباس به همراه منتقدان و خاله خرس های اطرافش تا حال و روز برخی قلم بدستان شیاد خائنی که می گویند صنابع غرب بندرعباس برای هرمزگان بی فایده اند! رفتیم مجلس ، بیانیه دادیم و اومدیم!