واکنش سخنگوی خانه سینما به حضور برخی تهیه کنندگان ارگانی

62