آموزش عملی تیمم .

2,254
دانش آموزان در درس دینی کلاس هشتم توسط دبیر محترم تشویق به ساختن فیلم های کوتاه در موضوعات اخلاقی شدند؛ این فیلم نمونه ای از این نوع فعالیت می باشد
pixel